dari dari dari

アフガニスタン、ダリー語について

دفتر خاطرات روزانه

 

 

This is a diary page. I am going to keep a diary in Dari day by day.

این صفحه دفتر خاطرات روزانه است. من روز به روز او را خواهم نوشت. ۱

 

 تقویم هجری شمسی افغانستان
            ه۱۳۹۸ میزان    عقرب    قوس     جدی     دلو     حوت
ه۱۳۹۹  حمل     ثور        جوزا     سرطان   اسد   سنبله
ه۱۳۹۹
 میزان   عقرب    قوس
     جدی      دلو    حوت
ه۱۴۰۰  حمل     ثور        جوزا    سرطان   اسد   سنبله 

ه۱۴۰۰  میزان   عقرب    قوس    جدی      دلو   حوت
          ه۱۴۰۱  حمل     ثور        جوزا     سرطان   اسد    سنبله
ه۱۴۰۱  میزان   عقرب    قوس   جدی       دلو    حوت
ه۱۴۰۲  حمل      ثور      جوزا   سرطان    اسد   سنبله

ه۱۴۰۲  میزان   عقرب    قوس    جدی    دلو   حوت
م۱۴۰۳  حمل   ثور   جوزا   سرطان   اسد    سنبله

 

 

  
       سه شنبه ۱  جوزا ۱۴۰۳
     بالاخره موسم بارانی آغاز شد. از دیشب باران شدید میبارد.  ۱

 

       چهار شنبه ۲  جوزا ۱۴۰۳
     باران شدید بارید. مشق کردم. بعد از نان چاشت، درس دری داشتم. بسیار خوب گذشت. بعداً در کلاس خوشنویسی شرکت کردم. پس ویدیو کسی  را که استادم گفت احترامش دارد دیدم. از صحبتش بسیار لذت بردم. شکر.     ۱ا

 

       پنج شنبه ۳  جوزا ۱۴۰۳
     امروز حواستم پرت بود. میخواهم فردا حواسم را جمع کنم. در هوا رطوبت زیاد بود اما هنوز باران نمی بارد. شاید ببارد اما هنوز نه. من هم شاید حواسم را جمع کنم اما هنوز نمی توانم.     ۱ا

 

          جمعه ۴ جوزا  ۱۴۰۳
     امروز هم هوا رطوبت زیاد داشت. کوشش کردم که حواس خود را جمع کنم. بعد از ظهر، باران شدید بارید. شام به کورس رفتم. کرتی پوشیده بودم اما چون که رطوبت زیاد را احساس کردم، کرتیم را کشیدم. در راه کورس باران توقف کرد. شکر.     ۱ا
  ۱