dari dari dari

アフガニスタン、ダリー語について

دفتر خاطرات روزانه

 

This is a diary page. I am going to keep a diary in Dari day by day.

این صفحه دفتر خاطرات روزانه است. من روز به روز او را خواهم نوشت. ۱

 

 تقویم هجری شمسی افغانستان
            ه۱۳۹۸ میزان    عقرب    قوس     جدی     دلو     حوت
ه۱۳۹۹  حمل     ثور        جوزا     سرطان   اسد   سنبله
ه۱۳۹۹
 میزان   عقرب    قوس
     جدی      دلو    حوت
ه۱۴۰۰  حمل     ثور        جوزا    سرطان   اسد   سنبله 

ه۱۴۰۰  میزان   عقرب    قوس    جدی      دلو   حوت
          ه۱۴۰۱  حمل     ثور        جوزا     سرطان   اسد    سنبله
ه۱۴۰۱  میزان   عقرب    قوس   جدی       دلو    حوت
   ه۱۴۰۲  حمل     ثور

 

 

 

دو شنبه  ۱ جوزا ۱۴۰۲
 صبح کلاس آنلاین انگلیسی داشتم. بعداً به دو شرکت ترجمه درخواست نوشتم و فرستادم. شام به کورس رفتم.

 

سه شنبه ۲ جوزا ۱۴۰۲
برای درس امروز اسناد را پیش خواندم و ترجمه کردم. سخت بود. بعد از ظهر کلاس آنلاین داشتم. خوب گذشت. بعداً خانه را پاک کردم.   

 

چهار شنبه ۳ جوزا ۱۴۰۲
بعد از کلاس آنلاین صبح، چرت زدم. بعد از نان چاشت، درس دری داشتم. خوب گذشت. امروز هم از استاد خیلی ممنونم. بعداً به بازار رفتم تا ماهی بخرم. بعد از نان شب، خوشنویسی را تمرین کردم. در کلاس خط آنلاین شرکت کردم. از استاد خط هم سپاسگزارم.   

 

پنج شنبه ۴ جوزا ۱۴۰۲
چون که درس صبح نداشتم، تا هفت بجه خوابیدم. برای درس کورس، اسناد انگلیسی را خواندم. ضمناً آخر ماه گذشته، از چات جی پی تی یک سؤال را پرسیدم. سؤال: «آینده کار ترجمه چه میشود؟ چون که ترجمه ماشینی بسرعت پیشرفت میکند، مترجمان کارشان را از دست میدهند؟» چات جی پی تی جواب داد. «حتماً ترجمه ماشین بسرعت پیشرفت میکند. اما فکر نمی کنم که تمام مترجمان کارشان را از دست بدهند. دلیلهایش این و آن است. و غیره ...» فهمیدم. چات جی پی تی به من دلداری میدهد. کمی گیچ شدم.   

 

جمعه ۵ جوزا ۱۴۰۲
صبح کلاس آنلاین داشتم.  بعد از نان چاشت، برای شرکت ترجمه نو اسناد را ترجمه کردم. شام به کورس رفتم و بعد از نه بجه برگشتم. شکر.   

 

شنبه ۶ جوزا ۱۴۰۲
دیدم که حالا در اوکینوا فلم «عنکبوت مقدس» نمایش میدهد. فکر میکنم سینما میروم تا آنرا ببیینم یا نه.    

 

یک شنبه ۷ جوزا ۱۴۰۲
طوفان هنوز نمیاید. کالا را شستم و خشک کردم. برای درس انگلیسی، اسناد را خواندم و ترجمه کردم.   

 

دو شنبه ۸ جوزا ۱۴۰۲
بعد از درس آنلاین صبح، اسناد را ترجمه کردم. شام بیرون رفتم تا فلم «عنکبوت مقدس» را ببینم. چیز را که کارگردانش خواست بگوید بشدت به دلم رسید. شکر.   

 

سه شنبه ۹ جوزا ۱۴۰۲
ترجمه را ادامه دادم. بعد از نان چاشت، کلاس آنلاین انگلیسی داشتم. خوب گذشت. بعداً ادامه اش دادم. چون که فلم دیروز دیدم  مرا تکان شدید داد، همه روز آن را فکر میکردم.