dari dari dari

アフガニスタン、ダリー語について

۱۴۰۳ جوزا

 

  
       سه شنبه ۱  جوزا ۱۴۰۳
     بالاخره موسم بارانی آغاز شد. از دیشب باران شدید میبارد.  ۱

 

       چهار شنبه ۲  جوزا ۱۴۰۳
     باران شدید بارید. مشق کردم. بعد از نان چاشت، درس دری داشتم. بسیار خوب گذشت. بعداً در کلاس خوشنویسی شرکت کردم. پس ویدیو کسی  را که استادم گفت احترامش دارد دیدم. از صحبتش بسیار لذت بردم. شکر.     ۱ا

 

       پنج شنبه ۳  جوزا ۱۴۰۳
     امروز حواستم پرت بود. میخواهم فردا حواسم را جمع کنم. در هوا رطوبت زیاد بود اما هنوز باران نمی بارد. شاید ببارد اما هنوز نه. من هم شاید حواسم را جمع کنم اما هنوز نمی توانم.     ۱ا

 

          جمعه ۴ جوزا  ۱۴۰۳
     امروز هم هوا رطوبت زیاد داشت. کوشش کردم که حواس خود را جمع کنم. بعد از ظهر، باران شدید بارید. شام به کورس رفتم. کرتی پوشیده بودم اما چون که رطوبت زیاد را احساس کردم، کرتیم را کشیدم. در راه کورس باران توقف کرد. شکر.     ۱ا
  ۱